O NÁS
         Spoločnosť TECORA, s.r.o. bola založená v roku 2016. Od svojho vzniku pôsobí v oblasti stavebných a konštrukčných prác. Hlavnou činnosťou spoločnosti sú stavebné práve všetkého druhu. Prevažujúcou činnosťou firmy sú klampiarske a tesárske práce pre rodinné a bytové domy,  pamiatkové objekty, priemyselné budovy spoločností a ďalšie., nasledujú stavebné činnosti so zameraním na výstavbu a rekonštrukcie stavieb občianskej vybavenosti, výrobných a priemyselných hál, administratívnych budov.

         Realizácie stavieb zhotovujeme na kľúč ako aj formou subdodávok.

         Spoločnosť TECORA, s.r.o. disponuje pracovníkmi v profesnej skladbe pre kompletnú realizáciu stavebnej činnosti.

         Odbornú spôsobilosť dokladujeme živnostenským listom,  výpisom z Obchodného registra, referenciami prevedných stavieb a profesnou skladbou praconíkov, ktorí majú osvedčenia a odbornú prax na výkon činností svojej profesie.

         TECORA, s.r.o. garantuje, že zrealizované dielo si zachová vlastnosti dané projektantom a funkciu, na ktorú je určené, po dobu nie kratšiu ako 5 rokov pri stavebných prácach.

         Pri akýchkoľvek reklamáciách stavieb, sme ochotní nastúpiť k okamžitému odstráneniu reklamovaných závad.
TECORA, s.r.o.                   Kellerova 900/9, 085 01 Bardejov                     www.tecora.sk
         TECORA, s.r.o. garantuje, že zrealizované dielo si zachová vlastnosti dané projektantom a funkciu, na ktorú je určené, po dobu nie kratšiu ako 5 rokov pri stavebných prácach.

         Pri akýchkoľvek reklamáciách stavieb, sme ochotní nastúpiť k okamžitému odstráneniu reklamovaných závad.

         Stavebné práce realizované spoločnosťou TECORA, s.r.o. sa organizujú podľa požiadaviek investora v takom časovom horizonte, ktorý je odsúhlasený v zmluve o dielo formou časového harmonogramu prác.

         Ceny stanovené pre realizáciu stavebných prác tvoríme ocenením podľa cenníka formou položkovitého rozpočtu a táto cena cena na daný rozsah prác  je cenou pevnou a riadi sa podľa Zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších zmien a predpisov.

        Súvisiacou činnosťou  je montáž, demontáž a prenájom fasádneho lešenia zn. ALTRAD.
©2017 Tecora, s.r.o., Všetky práva vyhradené
Created by Ing. Róbert Ozoroczy